Generalforsamling

Referat fra Suså Svømmeklubs generalforsamlingen

mandag den 18. september 2023


Punkt 1: Valg af dirigent:
a. Bestyrelsen forslår Troels Larsen
Troels Larsen valgt som dirigent.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, der er ingen indsigelser mod dette.


Punkt 2: Beretning v/ formanden Dorthe Thomasen

Se vedlagte beretning.
Henrik Hauberg forlænger formandens beretning, med ord omkring Dorthes tid i
bestyrelsen og hendes store engagement.
Susanne tilføjer, at Dorthe tidligere har været træner, hvorfor hun har haft faglighed inden
for svømningen med ind i bestyrelsesarbejdet.
Beretningen vedtages.


Punkt 3: Regnskab v/ Henning Thomasen
Se vedlagte regnskab.

Året 2022 gennemgås. Tilskud fra kommunen kom først efter nytår, hvorfor det er med i
regnskabet for 2023.
Drift af møder er høj i 2022, fordi klubben havde 50 års jubilæum, hvilket blev fejret.
Årets resultat er negativt, pga. det manglende tilskud fra kommunen. Medlemstilskuddet
retter op på underskuddet, så klubbens økonomi er bedre i balance.
Medlemsantal i 2022 var ca. 150 stk. Der har været flere medlemmer i sæson 2023.


Punkt 4: Indkomne forslag:


Punkt 4a: Forslag om rabat for pensionisters tilmelding til hold 2.
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen jf. svømmeklubbens vedtægter.
Bred opbakning til forslaget blandt deltagerne på generalforsamlingen. Dialog omkring
hvorvidt der kan stemmes om forslaget, idet kontingentet fastsættes af bestyrelsen.
Forslagsstillere ønsker ikke at beslutte hvad rabatten skal være, blot at der skal være en
rabat.
Afstemning omkring, at der gives rabat for pensionister på 2. hold vedtages enstemmigt.


Punkt 4b: Indstilling til Æresmedlem
Marianne Pedersen indstilles som æresmedlem af Suså Svømme Klub pga. hendes
store engagement i klubben igennem mange år. Enstemmigt vedtaget, hvorfor Marianne
Pedersen er æresmedlemmer af Suså Svømme Klub, og derfor svømmer gratis.

Punkt 5: Valg af bestyrelse
Der vælges 2 medlemmer for en 2. årig periode:
På valg er følgende:
Henning Thomasen (ønsker ikke genvalg)
 Bestyrelsen anbefaler Pia Louisa Larsen
Dorthe Thomasen (ønsker ikke genvalg)
 Bestyrelsen anbefaler Malene Henriksen
Pia og Malene er foreslået til bestyrelsen. Der er ikke andre som stiller op, Pia og Malene
vælges.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år:
På valg er følgende:
Malene Henriksen (Ønsker ikke genvalg)
Henrik Hauberg (Ønsker ikke genvalg)
Bestyrelsen forslår:
 René Jørgensen
 Birgitte Kielsgaard Nielsen
René og Birgitte er foreslået som suppleanter til bestyrelsen. Der er ikke andre som stiller
op, René og Birgitte vælges som suppleanter.


Der vælges 2 regnskabskontrollanter for 1 år:

På valg er følgende:
Vibeke Galle (modtager genvalg)
Ulla Eriksen (modtager genvalg)
Vibeke og Ulla modtager genvalg. Der er ikke andre som stiller op, Vibeke og Ulla
genvælges.


Punkt 6: Eventuelt:
Alt kan drøftes, men intet besluttes!
Henrik byder de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og fortæller at også suppleanter
deltager i bestyrelsesmøder mv. Henrik fortæller ligeledes, at hvis der er nye kræfter som
har mod på at tage triatlon op igen, så hjælper han gerne med en drejebog for
arrangementet. Det kræver ca. 30 frivillige for at afholde arrangementet, og ca. 80
deltagere.
Det nævnes at indskrivningen var kaotisk pga. det meget dårlige vejr, hvor det ville have
været bedre at kunne komme i tørvejr i forbindelse med indskrivningen. Der opfordres til
at bestyrelsen har en ”plan B” - indskrivning kunne evt. foregå i Herlufmagle Hallen i
stedet.
Snak omkring muligheden for at råbe op omkring Herlufmagle Friluftsbad og
mulighederne i Suså Svømme Klub. F.eks. ved at få Sjællandske til at lave historier om
svømmeklubben samt bruge f.eks. Næstved Portalen. Ideer som at sende referat fra
generalforsamling til Sjællandske, samt slå et slag for at bruge Aktive Feriedage og
mulighed for at svømme i Herlufmagle, mens der mangler kapacitet i Næstved.
17 deltagere på årets generalforsamling.